Monitoring


ugradnja video nadzoraMonitoring, procesi koji se obavljaju u okviru realizacije projekata u oblasti građ­evinarstva često imaju specifične zahteve, koje je moguće ispunitii samo angažovanjem stručnih lica sa adekvatnim znanjima i licencama, referentnih stručnjaka i eksperata iz pojedinih usko stručnih oblasti. U realizaciji upravljanja određ­enog projekta preduzeće “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. posvećuje posebnu pažnju svim ključnim procesima koji su neophodni za uspešnu realizaciju projekta i to:

  1. proces pripreme svih faza projekta;
  2. procesi koji se odnose na obim ;
  3. procesi koji se odnose na VREME;
  4. procesi koji se odnose na TROŠKOVE;
  5. procesi koji se odnose na komunikaciju;
  6. procesi koji se odnose na rizike;
  7. procesi koji se odnose na nabavku.

Stručni timovi preduzeća “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. formiraju se sa ciljem da koordiniraju i upravljaju aktivnostima i procesima koji za svrhu imaju realizaciju jedinstvenog procesa, odnosno projekta. Formiraju se u svemu prema osnovnim zahtevima naručioca kao i složenosti
projekta uz uvažavanje standarda i zakona, kao i sa uvažavanjem svih bitnih karakteristika i specifičnosti projekta. Osnovna strategija u realizaciji projekta podrazumeva izradu posebnih planova kvaliteta kao i ekonomskih programa kojima se posebno obezbeđ­uje planiranje i uspostavljanje kvalitetnog vođ­enja projekta.