Projektovanje


Projektno-tehničku dokumentaciju, kao proizvod realizacije procesa projektovanja, stručni projektantski tim preduzeća “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. Beograd, realizuje na osnovu iskazanog zahteva klijenta-naručioca, i preispitivanja projektnog zadatka, u svemu po procedurama i važećim
standardima. Menadžment firme „N-NEŠKOGRADNJA“, će u duhu dobrog privrednika i sa pažnjom dobrog domaćina, pravovremeno, pre prihvatanja ugovora formirati kompetentan stručni projektantski tim koji će analizirati zahtev naručioca, a u cilju ispunjenja svih potreba i očekivanja naručioca u okvirima domaceg zakonodavstva, posebno u onim elementima koji imaju karakter bitnih (rokovi, obim, budžet, međuzavisnost, rizici).

Projektovanje kojim se preduzeće “N-NEŠKOGRADNJA“ d.o.o. bavi podrazumeva aktivnosti u visokogradnji i mogu se podeliti u tri sektora:

 1. Projektovanje stambenih objekata i stambeno-poslovnih objekata;
 2. Projektovanje javnih objekata;
 3. Projektovanje industrijskih objekata;

GLAVNI PROJEKTI

GLAVNI PROJEKAT, u zavisnosti od vrste, namene i površine objekta, čine sledeći projekti :

knjiga 1. GLAVNI ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKI PROJEKAT,

uskladjen sa Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS”, br.58/12)

knjiga 2. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA, prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine

knjiga 3. GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE

knjiga 4. GLAVNI PROJEKAT OBEZBEDJENJA TEMELJNE JAME I SUSEDNIH OBJEKATA

knjiga 5. GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

knjiga 6. GLAVNI PROJEKAT UNUTRAŠNJIH ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

I GROMOBRANA

knjiga 7. GLAVNI PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

knjiga 8. GLAVNI PROJEKAT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

knjiga 9. GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA

knjiga 10. GLAVNI PROJEKAT OBEZBEDJENJA TEMELJNE JAME I SUSEDNIH OBJEKATA

knjiga 11. GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA SPRINKLERA

knjiga 12. GLAVNI PROJEKAT RUŠENJA POSTOJEĆIH OBJEKATA

knjiga 13. GLAVNI PROJEKAT LIFTA

Svi projekti u skladu sa: Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US i 98/2013-odluka US) i u skladu sa pravilima struke na osnovu važećih propisa, standarda i tehničkih normi kvaliteta koje se odnose na gradnju i tehničkih svojstava materijala.

Glavni projekat se izrađuje za izvođenje radova na objektima za koje se izdaje Građevinska dozvola uz prethodno pribavljanje Lokacijske dozvole (član 135. Zakona o planiranju i izgradnji):

 1. Izgradnja novih objekata – skup radnji koji obuhvata prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta.
 2. Dogradnja i nadziđivanje objekata – izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta, i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu.
 1. REFERENCE-GLAVNI PROJEKTI STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA:

 • Stambeni objekat, Po+ P+5+Pk u ulici Mirosavljeva br.10, na k.p.10334/1 K.O. Čukarica, Beograd, P=1321.69m²
 • Stambeno-poslovni objekat, 2Po+P+4 u ulici Rada Končara br.2, na k.p.1962 K.O.Voždovac, Beograd, P=1822m²
 • Stambeni objekat, Po+P+4+Ps u ulici Ruđera Boškovića br.18, na k.p.10912/1 K.O.Zvezdara, Beograd, P=1122m²
 • Stambeni objekat, Po+P+4+Pk u ulici Vojvode Savatija br.31, na k.p.3278/1 K.O. Zvezdara, Beograd, P=1315.64m²
 • Stambeno-poslovni objekat, Po+P+3+Pk u ulici Vojvode Stepe br.403, na k.p.7861/1 (GP1) K.O.Zvezdara, Beograd, P=1255.61m²
 • Stambeni objekat, Po+P+2+Pk u ulici Debarska br.26, na k.p.2256 K.O.Voždovac, Beograd, P=1109.05m²
 • Stambeni objekat, Po+P+1+Pk u ulici Jevrema Grujića br.6, na k.p.20627/3 K.O. Savski venac, Beograd, P=1061.30m²
 • Urbanistički projekat za uređenje i izgradnju objekata u građevinskom bloku između ulica: Gospodara Vučića, Mihajla Gavrilovića, Dragana Pavlovića i Generala Rajevskog KO Vračar (Prva faza realizacije – Stambeni objekat na delu k.p.4272 KO Vračar)
 • Stambeni objekat, Po+Su+P+4+Pk+G u ulici Gospodara Vučića br.45, na k.p.4271/1 K.O. Vračar, Beograd, P=1413.70m²
 • Stambeni objekat, Po+Su+P+4+Pk+G u ulici Gospodara Vučića br.43, na k.p.4272/1 K.O. Vračar, Beograd, P=1428.25m²
 • Glavni projekat stambenog objekta, Po+P+1+Pk u Beogradu u ulici Stanka Paunovića-Veljka bb, na katastarskoj parceli 1905/1, KO Stara Rakovica
 1. REFERENCE-GLAVNI PROJEKTI INDUSTRIJSKIH I POSLOVNIH OBJEKATA:

 • Industrijski objekat – magacinska hala fabrike za flaširanje vode “AQUA COM”, P+0 kat. parcela 1186 K.O. Gradac, Raška, P=1738.44m²
 • Prateći objekat bazena – Svlačionice i mokri čvor sa mašinskom kućicom Po+P, k.p.br. 712 K.O. Dimitrovgrad, u Sportskom centru “Park” u Dimitrovgradu

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA ZA POTREBE LEGALIZACIJE

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA ZA POTREBE LEGALIZACIJE, u skladu sa:

 • Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US i 98/2013-odluka US);
 • Zakonom o legalizaciji objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 95/13 od 31.10.2013. godine, na snazi od 1.11.2013);
 • Pravilnikom o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 106/13 od 5.12.2013. godine);
 • i u skladu sa pravilima struke na osnovu važećih propisa, standarda i tehničkih normi kvaliteta koje se odnose na gradnju i tehničkih svojstava materijala.

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA, u skladu sa članom 124 Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US i 98/2013-odluka US), koji se odnosi na projekat izvedenog objekta.

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE, SANACIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE, SANACIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US i 98/2013-odluka US). Radovi za koje se izdaje Odobrenje za izvođenje radova, ali bez prethodnog pribavljanja Lokacijske dozvole (član 145. Zakona o planiranju i izgradnji).

PROJEKAT INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OBJEKATA I STANOVA

PROJEKAT INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OBJEKATA I STANOVA (Tehnički opis i popis radova overen od strane projektanta ili izvođača radova). Investiciono održavanje je izvođenje građevinsko-zanatskih radova, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije, a za koje se izdaje Odobrenje za izvođenje radova (član 145. Zakona o planiranju i izgradnji).

PROJEKAT SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE

PROJEKAT SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE, urađen u skladu sa odredbama Pravilnika o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda (“Službeni list grada Beograda”, br. 27/2009), Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda (“Službeni list grada Beograda”, br. 29/2007) i Odluke o izmeni i dopuni odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda (“Službeni list grada Beograda”, br. 34/2009).

 1. REFERENCE – PROJEKTI IZVEDENOG OBJEKTA, REKONSTRUKCIJE, SANACIJE, ADAPTACIJE:

 • Projekat izvedenog objekta-Stambeno-poslovni objekat, Po+P+3, u ulici Preševska br.86, na k.p.3940 K.O. Zvezdara, Beograd, P=1304.81m²
 • Projekat izvedenog objekta-Stambeno-poslovni objekat, 2Po+P+4+Pk, u ulici Rada Končara br.2, na k.p.1962 K.O.Voždovac, Beograd, P=2287.06m²
 • Projekat izvedenog objekta-Stambeno-poslovni objekat, 2Po+P+6+Pk, u ulici Vojvode Stepe br.81, na k.p.4947/1 K.O.Voždovac, Beograd, P=3115.08m²
 • Projekat izvedenog objekta-Stambeni objekat, Po+P+Pk, u ulici Lijačka br.12, na k.p.5163 K.O.Voždovac, Beograd, P=478.14m²
 • Projekat izvedenog objekta-Izmene i dopune – LEGALIZACIJA – Stambeno-poslovni objekat spratnosti Po2+Po1+P+4+Pk u ulici Banjskoj br.17 u Beogradu, na k.p. 2947 KO Zvezdara
 • Glavni projekat rušenja postojećih objekata u ulica Svetomira Nikolajevića br.1, k.p. 7520/1 KO Zvezdara
 • Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije-LOKAL uz postojeći stambeni objekat – BILIJAR SALA, ul. Ratka Mitrovića br.88, Beograd, k.p. 835/2,835/15, KO Žarkovo
 • Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije- STAMBENI OBJEKAT, ul. Rada Drainca br. 6 i br.8, Beograd, k.p. 835/1,835/15,835/16,1878/1 i 1878/4 KO Žarkovo
 • Projekat izvedenog objekta za stambeni objekat u ulici Gospodara Vučića br.43 u Beogradu, na katastarskoj parceli 4272/1 KO Vračar
 • PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA za potrebe legalizacije (rekonstrukcija tavanskog prostora i pretvaranje u dve stambene jedinice) – STAMBENI OBJEKAT, ul. Džordža Vašingtona br.16v, Beograd k.p. 1530 KO Stari Grad
 • Projekat izvedenog objekta (za potrebe legalizacije objekta) – Stambeno-poslovni objekat, Po2+Po1+Po+P+2 do P+3, Beograd, ulica Teodora Drajzera br.11, na k.p. 20294/1 KO Savski Venac
 • PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA – za potrebe legalizacije (prenamena i proširenje prostorija kućnog saveta i pretvaranje u dvoetažnu stambenu jedinicu), za Stan 1A koji se nalazi na etaži niskog i visokog prizemlja stambeno-poslovnog objekta u ulici Milentija Popovića br.15, blok 19a u Beogradu, na k.p. 2830/2 KO Novi Beograd
 • Projekat izvedenog objekta – Stambeni objekat u ulici Dragoslava Srejovića br.175 u Beogradu na k.p.565/2 Su+P+1+Ps
 • Projekat izvedenog objekta (za potrebe legalizacije objekta) – Stambeni objekat, P+Pk, Sremski Karlovci, ulica Karađorđeva br.35, k.p. 383   KO Sremski Karlovci
 • Glavni projekat – Izmene u toku gradnje objekta, za Stambeno-poslovni objekat spratnosti Po+P(sa Gal)+4 u Beogradu, koji se nalazi u ulici Vojvode Brane br.57, na k.p. 2964/1 KO Zvezdara
 • PROJEKAT SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE u ulici Goce Delčeva br.34, Novi Beograd, preduzeća koje se reklamira Studio lepote CA – EXTREME BEAUTY
 • PROJEKAT SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE u ulici Ruzveltova br.12, Beograd, Palilula, preduzeća koje se reklamira “S.A.Ž. TREID ŽIVKOVIĆ”d.o.o. Beograd