Tehnički prijemi


Spisak objekata za koje je izvršen tehnički prijem na osnovu rešenja koje je dobijeno od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove-Gradska uprava grada Beograda:

• Poslovni objekat-skladište, lamele L1, L2 i L3 u Beogradu, ul. Kumodraška br. 290, na kat.parc. 325/3 KO Kumodraž, neto postojeće površine 3.222,33m2, čime se dobija novi prostor neto površine 1.911,52m2. Ukupna neto površina novoformiranog objekta je 5.133,85m2.

• Skladišna hala, na građevinskoj parceli koja se formira od kat.parcele 325/3 KO Voždovac, ul. Kumodraška br. 290 u Beogradu, spratnosti objekta P+O, ukupne BRGP (prema GP-u i prema JUS-u) 2.047,69m2.

• Stambeni objekat spratnosti Po+P+3, na građevinskoj parceli formiranoj od kat.parcele br. 120 KO Voždovac, u ulici Gospodara Vučića br. 88 u Beogradu ukupne BRGP obračunat po JUS-u 1.744,67m² od čega je nadzemnih etaža 1.339,76m² i podzemnih etaža 404,91m² odnosno ukupno BRGP, korisnih etaža, obračunato po GP-u 1.339,76m².

• Stambeni objekat u ul. Ibarska br. 13 u Beogradu, spratnosti Po+Su+P+2+Pk, ukupne BRGP po GP-u 1.349,08m2, odnosno ukupne BRGP obračunate po JUS-u 2.365,11m2 (BRGP nadzemnih etaža 1.505,83m2, BRGP podzemnih etaža 859,28m2) na građevinskoj parceli u KO Voždovac, formiranoj od kat.parcela 2661 KO Voždovac.

• Stambeni objekat u ul. Nerodimska br. 8 u Beogradu, spratnosti Su+Pr+2+Pk, na građevinskoj parceli formiranoj od kat.parcele br. 2180/4 KO Zvezdara, ukupne BRGP svih etaža (obračunato po JUS-u) 1.027,85m2, od čega je nadzemna 753,82m2, a podzemna 274,00m2. Ukupna BRGP obračunata po GP-u je 613,82m2, od čega je nadzemna 613,82m2.

• Stambeni objekat spratnosti Po+P+2+Pk, ul. Strumička br. 52 u Beogradu, na kat.parc. 2896 KO Voždovac, ukupne BRGP svih etaža objekta obračunato po JUS-u od 1.066,70 m2, od čega je nadzemna 816,70 m2, a podzemna 250,00 m2, ukupna BRGP obračunata po GP-u je 694,10 m2, od čega je nadzemne 694,10 m2.

• Stambeno-poslovni objekat u ulici Kruševačka br.17, u Beogradu, na gradjevinskoj parceli formiranoj od kat.parcele broj 276/38 KO Voždovac, spratnosti Po+P+3+Ta, čija je ukupna BRGP obračunata po GP-u 1.460,20 m2, odnosno ukupne BRGP po JUS-u 1.994,37m2.

• Stambeni-poslovni objekat u ulici Marka Oreškovića br.16, u Beogradu, na građevinskoj parceli formiranoj od kat.parcele broj 3116 KO Zvezdara, spratnosti 2Po++Su+P+4+Ps, čija je ukupna BRGP obračunata po GP-u 1.200,61m2, odnosno ukupne BRGP po JUS-u 1.862,59m2.

• Stambeni-poslovni objekat spratnosti Po+Su+P+2+Pk u ulici Miklošićeva br.28 u Beogradu, na gradjevinskoj parceli formiranoj od katastarske parcele 1732 KO Voždovac, sa ukupno 14 stanova različite strukture i garažom za 14 vozila u podrumskoj etaži objekta.

• Rezidencijalni stambeni objekat spratnosti Po+Pr+2+Ps u ulici Heroja Milana Tepića br.12 u Beogradu, na gradjevinskoj parceli formiranoj od katastarske parcele 20633/3 KO savski venac, tako da je ukupna BRGP svih etaža obračunato po JUS-u 6.509,91m2 od čega nadzemne 4.634,91m2 i podzemne 1.875,00m2, odnosno obračunato po GUP-u 4.634,91m2, sa 21 stambenom jedinicom različite strukture i sa garažom za 42 vozila u podrumskoj garaži objekta.

• Stambeno poslovni objekat u ulici Vojvode Savatija br.18 u Beogradu, spratnosti Po+Su+P+4+Ps, ukupne BRGP svih etaža (obrač unatoj po JUS-u) 2.182,85 m², od čega je nadzemna 1.495,21m², a podzemna 687,64m². Ukupna BRGP obračunata po GUP-u je 1.527,4m², na građevinskoj parceli formiranoj od katastarske parcele br. 3241 KO Zvezdara.

• Stambeni objekat u ul. Bagremova br. 1 u Kumodražu (Beograd), spratnosti Po+P+1+Pk, na gradjevinskoj parceli koja je formirana od kat.parcele br. 490/54 KO Kumodraž, ukupne BRGP svih etaža (obračunato po JUS-u) 498,75m2, od čega je nadzemna 326,12m2 a podzemna 121,01m2. Ukupna BRGP obračunata po GP-u je 326,12m2.